Спеціаліст з розробки програмного забезпечення – найпопулярніша професія сучасного світу. Попит на спеціалістів цього профілю зростає щоденно. Вища освіта за найбільш прогресивним напрямом дозволить змінити оточуючий світ та покращити життя кожного. Це одна з найбільш перспективних професій майбутнього, що відкриває кар’єрні перспективи в будь-якій сфері діяльності. Спеціалізація спрямована на вивчення методик та інструментарію проектування і розробки програмного забезпечення та комп’ютерних систем різного профілю і складності від етапу обговорення концепції та створення технічного завдання до етапу завершення проекту та супроводу на етапах комерційного використання, сертифікації.

Інформація про навчальну програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців

Тижневе навантаження – 22-24 аудиторних години

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Інструментальні засоби та технології

В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування
 • загального призначення: С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
 • Web-дизайну: HTML, XML, JavaScript, PHP
 • чисельних обчислень: Matlab, MAthCAD
 • Низькорівневі мови: Асемблер, Pcode, Байт-код Java, Perl, CIL
 • Мови запитів до БД: PL/SQL, SQL, Transact-SQL
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби
 • Операційні середовища, Windows, Linux (Android, Ubuntu), IOS
 • Мережеві засоби: протоколи моделi OSI, архітектури мережевих систем, програмні комунікаційні інтерфейси
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.

Результати навчання

У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 3. Здатність розробляти засоби локалізації комп’ютерних програм з використанням принципів створення програмного забезпечення, яке легко локалізується.
 4. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 5. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 6. Здатність застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій при розв’язанні задач у теоретичних та прикладних розробках технічних систем штучного інтелекту.
 7. Здатність проектувати та створювати програмні продукти різних видів; володіння основами конструювання програмного забезпечення.
 8. Здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс.
 9. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 10. Навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.
 11. Здатність розробляти та працювати зі засобами консолідації та тиражування даних.
 12. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 13. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 14. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 15. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування

Випускник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема:

 • Розробник програмного забезпечення
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Архітектор програмної системи
 • ІТ-архітектор
 • Фахівець (проектувальник) програмного забезпечення
 • Фахівець з контролю якості ПЗ
 • Тестувальник ПЗ (QA)
 • Технічний письменник (Technical writer)
 • Фахівець ІТ-проектів