Розробка програмного забезпечення (Software Development)

Спеціаліст з розробки програмного забезпечення –затребувана професія сучасності та майбутнього. Вища освіта за найбільш прогресивним напрямом дозволить змінити оточуючий світ та покращити життя кожного. В Першому ІТ-університеті майбутні спеціалісти навчаються за програмами вишів США, створюють унікальні продукти під керівництвом досвідчених менторів, тестують та розробляють системи управління на практиці, а також опановують нові технології на стажуваннях за кордоном. Вища освіта в Першому ІТ-університеті гарантує затребувану професію у майбутньому.

Вища освіта в Першому ІТ-університеті це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Розробка програмного забезпечення

Кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 3 роки

Тижневе навантаження – 22-24 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до розробки програмного забезпечення, засобів інформаційних технологій, комп’ютерних систем проектування, комп’ютерних інтелектуальних систем прийняття рішень.

Профіль програми

Навчальна програма підготовки бакалавра спрямована на вивчення і набуття уміння ефективного використання сучасних інформаційних технології та засобів для їх застосування впродовж життєвого циклу будь-яких програмних систем.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в процесах створення інформаційних технологій – від початкового етапу обговорення концепції та створення технічного завдання до кінцевого етапу супроводу програмних продуктів на етапах їх комерційного використання.

В процесі навчання студенти набувають практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямах архітектурної, управлінської та організаційної виробничої діяльності.

Навчальна програма


Цикл Назва дисципліни Кредити

І Семестр

ЗП Критичне мислення 5
ПП ООП ч.1 4
ПП Лінійна алгебра 5
ПП ОС Системне програмування 4
ЗП Іноземна мова ч.1 5
ЗП Ділова мова і комунікативні технології 3
ПП Основи економіки 4

ІІ Семестр

ПП Дискретна математика 4
ПП ООП ч.2 5
ПП Математичний аналіз 4
ПП Комп’ютерні мережі 6
ЗП Іноземна мова ч.2 5
ЗП Соціологія та психологія 3
ЗП Філософія 3

ІІІ Семестр

ПП Теорія алгоритмів 5
ПП Теорія імовірностей і мат статистика 5
ПП Теорія прийняття рішень 4
ПП Технології розподілених систем та паралельних обчислень 4
ПП Бази даних 5
ПП Комп’ютерна графіка 3
ПП Системний аналіз 4

IV Семестр

ПП Веб-технології та веб-дизайн 5
ПП Клієнт-серверне програмування 5
ПП Проектування програмних систем 5
ПП Бізнес-аналіз 5
ДС Функційне програмування 5
ДС Інженерія кросплатформенного програмного забезпечення 5

V Семестр

ПП Основи штучного інтелекту 5
ДС Моделювання програмного забезпечення 5
ДС Автоматизоване тестування 5
ДС Програмування для мобільних платформ 4
ДС Якість програмного забезпечення та тестування 4
ДС Організація сховищ даних 4
ПП Проектно-технологічна 3

VI Семестр

ДС Інтелектуальна власність 7,5
ДС Впровадження та супровід програмного забезпечення 4
ДС Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення 5
ПП Переддипломна практика 4,5
ПП Виконання бакалаврської кваліфі. роботи 9
ПП Захист бак. роботи 0

ПП – дисципліни циклу професійного підготовки
ЗП – дисципліни циклу загальної підготовки
ДС – дисципліни самостійного вибору студента

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування
  • загального призначення: С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
  • Web-дизайну: HTML, XML, JavaScript, PHP
  • чисельних обчислень: Matlab, R.
 • Низькорівневі мови: Асемблер, Pcode, Байт-код Java, Perl, CIL
 • Мови запитів до БД: PL/SQL, SQL, Transact-SQL
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби
 • Операційні середовища, Windows, Linux (Android, Ubuntu), IOS
 • Мережеві засоби: протоколи моделi OSI, архітектури мережевих систем, програмні комунікаційні інтерфейси
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server та ін.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 3. Здатність розробляти засоби локалізації комп’ютерних програм з використанням принципів створення програмного забезпечення, яке легко локалізується.
 4. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 5. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 6. Здатність проектувати та створювати програмні продукти різних видів; володіння основами конструювання програмного забезпечення.
 7. Здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс.
 8. Навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.
 9. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 11. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 12. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування


Випускник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема такі посади:

 • Розробник програмного забезпечення
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Архітектор програмної системи
 • Аналітик (проектувальник) програмного забезпечення
 • Інженер з контролю якості ПЗ
 • Тестувальник ПЗ (QA)
 • Керівник процесу створення програмного забезпечення