WEB дизайн

Творча ІТ-спеціалізація, яка дасть змогу реалізувати власні ідеї та створити унікальні проекти вже під час отримання вищої освіти. Навчання за напрямком “Web дизайн” буде проходити під керівництвом досвідчених менторів, які знають потреби ІТ-ринку та лояльно ставляться до сміливих ідей та експериментів студентів. Навчання буде включати створення унікальних проектів для компаній, отримання практичного досвіду на міжнародних стажуваннях, а також майстер-класи від провідних експертів галузі та працівників ІТ-компаній. Вища освіта нового формату в Першому ІТ-університеті – це опанування професії мрії, реалізація власного потенціалу та професійних амбіцій!

Вища освіта в Першому ІТ-університеті це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Веб дизайн

Кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 4 роки

Тижневе навантаження – 22-24 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до розробки програмного забезпечення, графічного та комп’ютерного дизайну, дизайну електронних та мультимедійних видань, комунікаційних мереж та інструментальних засобів інформаційних технологій.

Профіль програми

Навчальна програма підготовки бакалавра спрямована на вивчення і набуття уміння ефективного використання сучасних інформаційних технології та засобів для їх застосування впродовж життєвого циклу будь-яких програмних систем.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в процесах створення інформаційних ресурсів – від початкового етапу обговорення концепції та створення технічного завдання до кінцевого етапу супроводу програмних продуктів на етапах їх комерційного використання.

В процесі навчання студенти набувають практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямах архітектурної, управлінської та організаційної виробничої діяльності.

Навчальна програма


Цикл Назва дисципліни Кредити
І Семестр
ВН Дискретна математика ч.1 5
ВН Вступ до програмування ч.1 6
ВН Лінійна алгебра 5
ВН Комп’ютерні мережі 6
ВС Іноземна мова ч.1 5
ВС Ділова мова і комунікативні технології 3
ІІ Семестр
ВН Дискретна математика ч.2 4
ВН Вступ до програмування ч.2 5
ВН Математичний аналіз 4
РС Комп’ютерна графіка 6
ВС Іноземна мова ч.2 5
ВС Соціологія та психологія 3
ВС Філософія 3
ІІІ Семестр
ВН Обчислювальна геометрія 5
ВН ООП ч.1 4
ВН Теорія імовірностей і мат статистика 5
ВН ОС та системне програмування ч.1 3
SE Інтелектуальна власність / Ділова англ мова / Ліцензування та сертифікація програмних продуктів / Практикум з англ мови 5
РС Бази даних 5
ВН Архітектура комп’ютерів 3
IV Семестр
ВН ООП ч.2 5
ВН Системне програмування 5
ВН Теорія алгоритмів 5
ВН Теорія прийняття рішень 5
РС Веб-технології та веб-дизайн 6
BS Основи економіки 4
V Семестр
РС Технології розподілених систем та паралельних обчислень 5
РС Інформаційні системи 5
РС Основи штучного інтелекту 6
РС Людино-машинна взаємодія 5
ЗС Системний аналіз 4
ЗС Проектування програмних систем 5
VI Семестр
РС Клієнт-серверне програмування 5
РС Основи управління ІТ проектами 5
РС Основи захисту інформації 5
РС Бізнес-аналіз 5
АС Декларативне програмування 5
АС Обробка зображень 5
VII Семестр
АС Проектування інтерфейсів 4
АС Художні основи дизайну 5
АС Основи графічного дизайну та проектної графіки 5
РС Цифрова фотографія 4
РС Мультимедійні системи 5
АС Основи 3D моделювання 4
АС Проектно-технологічна практика 3
VIII Семестр
АС Вибіркові компоненти інших освітньо-професійних програми 7,5
АС Впровадження та супровід програмного забезпечення 4
АС Управління персоналом 5
РС Переддипломна практика 4,5
РС Виконання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 9

BH – Обов’язкові фундаментальні
BS – Обов’язкові гуманітарні
PС – Обов’язкові професійні
AС – Вибіркові професійні
SE – Вибіркові гуманітарні

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Засоби верстки HTML/ CSS, XML.
 • Мови програмування
  • Загального призначення: С, Objective-C, С++.
  • Бекенд (Мови програмування) – C#, Java, Python, Ruby, Perl, PhP.
  • Фронтненд (Мови програмування) – JavaScript, JQuery.
 • CMS/Веб-фреймворки: Python: Django-CMS, Plone / Django, Flask, Pyramid, Turbogears, Twisted, Zope; Php:Wordpress, WordPress, Drupal, Joomla / Symphony, Zend, CakePHP; Ruby:Rails, C#: DotNetNuke, Orchard /ASP.Net; Java: Alfresco, Magnolia, Pulse / Spring, Stripes; Javascript: KeysoneJS, PencilBlue, Cody / Node.js.
 • Фреймворки: Ember.js:, AngularJS, Knockout.js Backbone.js, React.js:.
 • Операційні середовища, Windows, Linux (Android, Ubuntu), IOS
 • Технології: Flash, Silverlight, Ajax, Adobe AIR, JavaFX.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Illustrator, CorelDraw.
 • Мережеві засоби: протоколи моделi OSI, архітектури мережевих систем, програмні комунікаційні інтерфейси.
 • Мови запитів до БД: PL/SQL, SQL, Transact-SQL
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність організовувати, конфігурувати та розробляти Web-системи, використовуючи принципи розподілених та гіпертекстових систем, відповідні технічні та програмні засоби.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем у галузі електронного дизайну.
 3. Здатність до гармонійного, раціонального та грамотного шрифтового оформлення електронної продукції з урахуванням людської психології візуального сприйняття інформації.
 4. Здатність до застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці мультимедійних та електронних видань.
 5. Здатність розробляти колірні рішення для електронних ресурсів, здійснювати тонову та колірну корекцію.
 6. Здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення електронної продукції.
 7. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 8. Здатність здійснювати комп’ютерну підтримку аналізу даних та методів оптимізації при розробці електронних ресурсів.
 9. Здатність здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди зі розроблення інформаційного проекту.
 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 11. Здатність проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах.
 12. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 13. Здатність розробляти та працювати зі засобами консолідації та тиражування даних.
 14. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 15. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування


Випусник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема такі посади:

 • Дизайнер сайтів, окремих сторінок.
 • Верстальник сайтів.
 • Дизайнер поліграфічної продукції.
 • Дизайнер інтерфейсів.
 • Розробник логотипів і фірмового стилю.
 • flash-аніматор.
 • Адміністратор CMS.